Wind and Rain Wind and Rain
DPC S2 in North America BO3
0:2
  
Arkosh Gaming Arkosh Gaming

실시간 지수

전부 1세트
회사 1X2  핸디캡 주기 언더오버 1X2  핸디캡 주기 언더오버
홈팀 원정팀 홈팀 핸디캡 원정팀 오버 핸디캡 언더 홈팀 원정팀 홈팀 핸디캡 원정팀 오버 핸디캡 언더
래디언트
Wind and Rain 18 Wind and Rain
다이어
27 Arkosh Gaming Arkosh Gaming
10킬
골드
2
타워
10
0
타워
4
0
로샨
0
순자산경력
일정
상응한 데이터가 없습니다
비교
 • 위치
 • 챔피언 / 선수
 • K/D/A
 • 막타/디나이
 • 분당 딜량
 • 분당 골드
 • 한타참여율
 • 아이템
 • 홈팀
 • icon 8 icon
 • 0.70/3/2
 • 13 / 3
 • 0
 • 189.0
 • 20
 • 원정팀
 • icon 14 icon
 • 4.05/2/3
 • 201 / 8
 • 0
 • 626.0
 • 66
 • 홈팀
 • icon 12 icon
 • 4.02/2/6
 • 86 / 2
 • 0
 • 363.0
 • 80
 • 원정팀
 • icon 12 icon
 • 2.70/3/8
 • 11 / 5
 • 0
 • 211.0
 • 66
 • 홈팀
 • icon 11 icon
 • 2.73/3/5
 • 27 / 1
 • 0
 • 246.0
 • 80
 • 원정팀
 • icon 10 icon
 • 3.02/2/4
 • 21 / 1
 • 0
 • 229.0
 • 50
 • 홈팀
 • icon 13 icon
 • 2.04/3/2
 • 112 / 6
 • 0
 • 426.0
 • 60
 • 원정팀
 • icon 13 icon
 • 2.74/3/4
 • 94 / 9
 • 0
 • 432.0
 • 66
래디언트
Wind and Rain 33 Wind and Rain
다이어
28 Arkosh Gaming Arkosh Gaming
골드
9
타워
3
4
타워
0
0
로샨
0
순자산경력
일정
상응한 데이터가 없습니다
비교
 • 위치
 • 챔피언 / 선수
 • K/D/A
 • 막타/디나이
 • 분당 딜량
 • 분당 골드
 • 한타참여율
 • 아이템
 • 홈팀
 • icon 7 icon
 • 1.82/5/7
 • 11 / 0
 • 0
 • 226.0
 • 60
 • 원정팀
 • icon 14 icon
 • 3.01/1/2
 • 195 / 4
 • 0
 • 544.0
 • 33
 • 홈팀
 • icon 14 icon
 • 6.01/0/5
 • 113 / 5
 • 0
 • 407.0
 • 40
 • 원정팀
 • icon 10 icon
 • 2.01/3/5
 • 17 / 1
 • 0
 • 179.0
 • 66
 • 홈팀
 • icon 9 icon
 • 5.02/1/3
 • 35 / 3
 • 0
 • 240.0
 • 33
 • 원정팀
 • icon 7 icon
 • 0.80/4/3
 • 25 / 5
 • 0
 • 180.0
 • 33
 • 홈팀
 • icon 12 icon
 • 11.07/1/4
 • 84 / 0
 • 0
 • 409.0
 • 73
 • 원정팀
 • icon 13 icon
 • 1.45/5/2
 • 104 / 5
 • 0
 • 451.0
 • 77