Unknown Unknown
Dark field 2 - burning conflict BO2
VS
  
4Fun 4Fun

실시간 지수

전부 1세트
회사 1X2  핸디캡 주기 언더오버 1X2  핸디캡 주기 언더오버
홈팀 원정팀 홈팀 핸디캡 원정팀 오버 핸디캡 언더 홈팀 원정팀 홈팀 핸디캡 원정팀 오버 핸디캡 언더

팀순위

Unknown
경기 승(세트) 패(세트) 경기당KDA 경기당 골드 포인트
4Fun
경기 승(세트) 패(세트) 경기당KDA 경기당 골드 포인트

맞대결

최근
매치 시간 팀 1 스코어 팀 2 결과
매치 시간 팀 1 스코어 팀 2 결과
팀 1 통계 팀 2
팀 1 통계 팀 2

선수 데이터

  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  

최근 전적

Unknown 최근
매치 시간 스코어 상대 결과
2020-11-19 Dark field 2 - burning conflict 0:2 4Zs
2020-11-18 Dark field 2 - burning conflict 1:1 Infamous
2020-11-17 Dark field 2 - burning conflict 1:1 Omega
2020-11-16 Epulze global league S2 2:0 Omega
2020-11-15 Dark field 2 - burning conflict 0:2 TP
2020-11-13 Movistar Lpg S6 0:2 Omega
2020-11-13 Epulze global league S2 2:0 XT
2020-11-13 Dark field 2 - burning conflict 1:1 EgoBoys
2020-11-10 Movistar Lpg S6 1:1 TP
2020-11-08 Movistar Lpg S6 1:1 Brasil
2020-11-02 Epulze global league S2 0:2 XT
2020-11-01 Movistar Lpg S6 1:1 Omega
2020-10-31 Axe Cool Cup 0:2 Omega
2020-10-30 Movistar Lpg S6 2:0 Hokori
2020-10-29 Axe Cool Cup 2:0 Infinity Esports
2020-10-25 Movistar Lpg S6 2:0 Havan Liberty
2020-10-23 Epulze global league S2 2:0 Crew mate
2020-10-20 Epulze global league S2 2:0 Perritos Gaming
2020-10-20 Epulze global league S2 1:1 Azules
2020-10-15 AURUS League - impostor Edition 0:2 Omega Gaming
2020-11-19 Dark field 2 - burning conflict 29:53 4Zs
2020-11-19 Dark field 2 - burning conflict 13:37 4Zs
2020-11-18 Dark field 2 - burning conflict 17:32 Infamous
2020-11-18 Dark field 2 - burning conflict 26:9 Infamous
2020-11-15 Dark field 2 - burning conflict 14:28 TP
2020-11-15 Dark field 2 - burning conflict 15:33 TP
2020-11-13 Epulze global league S2 28:25 XT
2020-11-13 Epulze global league S2 27:12 XT
2020-11-13 Dark field 2 - burning conflict 29:7 EgoBoys
2020-11-13 Dark field 2 - burning conflict 41:41 EgoBoys
2020-11-10 Movistar Lpg S6 37:9 TP
2020-11-10 Movistar Lpg S6 21:45 TP
2020-11-08 Movistar Lpg S6 39:13 Brasil
2020-11-08 Movistar Lpg S6 17:28 Brasil
2020-10-31 Axe Cool Cup 37:37 Omega
2020-10-31 Axe Cool Cup 12:24 Omega
2020-10-30 Movistar Lpg S6 34:12 Hokori
2020-10-30 Movistar Lpg S6 40:12 Hokori
2020-10-29 Axe Cool Cup 46:23 Infinity Esports
2020-10-29 Axe Cool Cup 40:27 Infinity Esports
4Fun 최근
매치 시간 스코어 상대 결과
2020-11-23 Dark field 2 - burning conflict 1:1 Omega
2020-11-21 Dark field 2 - burning conflict 1:1 4Zs
2020-11-21 Dark field 2 - burning conflict 2:0 TP
2020-11-17 Dark field 2 - burning conflict 1:1 Infamous
2020-11-15 Dark field 2 - burning conflict 1:1 bc
2020-11-21 Dark field 2 - burning conflict 30:31 4Zs
2020-11-21 Dark field 2 - burning conflict 9:28 4Zs
2020-11-21 Dark field 2 - burning conflict 34:18 TP
2020-11-17 Dark field 2 - burning conflict 25:4 Infamous
2020-11-15 Dark field 2 - burning conflict 45:10 bc
2020-11-15 Dark field 2 - burning conflict 47:53 bc