Nightmare Nightmare
Asian Red Star Cup season 12 BO3
0:2
  
TA TA

실시간 지수

전부 1세트
회사 1X2  핸디캡 주기 언더오버 1X2  핸디캡 주기 언더오버
홈팀 원정팀 홈팀 핸디캡 원정팀 오버 핸디캡 언더 홈팀 원정팀 홈팀 핸디캡 원정팀 오버 핸디캡 언더

팀순위

Nightmare
경기 승(세트) 패(세트) 경기당KDA 경기당 골드 포인트
TA
경기 승(세트) 패(세트) 경기당KDA 경기당 골드 포인트

맞대결

최근
매치 시간 팀 1 스코어 팀 2 결과
매치 시간 팀 1 스코어 팀 2 결과
팀 1 통계 팀 2
팀 1 통계 팀 2

선수 데이터

  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  

최근 전적

Nightmare 최근
매치 시간 스코어 상대 결과
2020-11-18 Asian Red Star Cup season 12 2:1 WOLF
2020-11-17 Asian Red Star Cup season 12 1:2 FB
2020-11-11 Asia Gold professional S19 1:2 HPB
2020-11-10 Asia Gold professional S19 2:1 Lightning
2020-11-10 Asia Gold professional S19 1:2 Sunrise
2020-11-18 Asian Red Star Cup season 12 36:33 WOLF
2020-11-18 Asian Red Star Cup season 12 41:38 WOLF
2020-11-18 Asian Red Star Cup season 12 35:24 WOLF
2020-11-17 Asian Red Star Cup season 12 23:44 FB
2020-11-17 Asian Red Star Cup season 12 45:32 FB
2020-11-17 Asian Red Star Cup season 12 36:47 FB
2020-11-11 Asia Gold professional S19 39:41 HPB
2020-11-11 Asia Gold professional S19 26:26 HPB
2020-11-11 Asia Gold professional S19 32:31 HPB
2020-11-10 Asia Gold professional S19 46:39 Lightning
2020-11-10 Asia Gold professional S19 41:24 Lightning
2020-11-10 Asia Gold professional S19 29:36 Lightning
2020-11-10 Asia Gold professional S19 30:49 Sunrise
2020-11-10 Asia Gold professional S19 42:31 Sunrise
2020-11-10 Asia Gold professional S19 27:31 Sunrise
TA 최근
매치 시간 스코어 상대 결과
2020-11-20 Asian Red Star Cup season 12 0:2 Venture
2020-11-19 Asian Red Star Cup season 12 0:2 HPB
2020-11-17 Asian Red Star Cup season 12 0:2 Rockets
2020-11-17 Asian Red Star Cup season 12 0:2 FB
2020-10-26 Asian Red Star Cup season 11 1:2 Rockets
2020-10-23 Asian Red Star Cup season 11 0:2 WOLF
2020-10-23 Asian Red Star Cup season 11 2:0 Sunrise
2020-10-22 Asian Red Star Cup season 11 2:1 Future
2020-10-19 Asian Red Star Cup season 11 1:2 FB
2020-10-19 Asian Red Star Cup season 11 1:2 Venture
2020-10-17 Asian Red Star Cup season 11 0:2 Rockets
2020-10-16 Asian Red Star Cup season 11 2:1 Lightning
2020-10-16 Asian Red Star Cup season 11 2:1 HPB
2020-10-13 Asian gold professional league S18 0:3 Rockets
2020-10-13 Asian gold professional league S18 2:1 FB
2020-10-12 Asian gold professional league S18 2:1 Venture
2020-10-12 Asian gold professional league S18 2:0 Sunrise
2020-10-11 Asian gold professional league S18 1:2 Rockets
2020-09-28 Red Star Cup s10 1:2 Lightning
2020-09-27 Red Star Cup s10 1:2 Rockets
2020-11-20 Asian Red Star Cup season 12 29:26 Venture
2020-11-20 Asian Red Star Cup season 12 54:53 Venture
2020-11-19 Asian Red Star Cup season 12 21:37 HPB
2020-11-19 Asian Red Star Cup season 12 30:36 HPB
2020-11-17 Asian Red Star Cup season 12 39:51 Rockets
2020-11-17 Asian Red Star Cup season 12 25:39 Rockets
2020-11-17 Asian Red Star Cup season 12 34:39 FB
2020-11-17 Asian Red Star Cup season 12 22:28 FB
2020-10-26 Asian Red Star Cup season 11 36:28 Rockets
2020-10-26 Asian Red Star Cup season 11 43:48 Rockets
2020-10-26 Asian Red Star Cup season 11 39:36 Rockets
2020-10-23 Asian Red Star Cup season 11 39:38 WOLF
2020-10-23 Asian Red Star Cup season 11 46:40 WOLF
2020-10-23 Asian Red Star Cup season 11 34:25 Sunrise
2020-10-23 Asian Red Star Cup season 11 40:46 Sunrise
2020-10-22 Asian Red Star Cup season 11 31:20 Future
2020-10-22 Asian Red Star Cup season 11 29:32 Future
2020-10-22 Asian Red Star Cup season 11 38:22 Future
2020-10-19 Asian Red Star Cup season 11 50:41 FB
2020-10-19 Asian Red Star Cup season 11 29:39 FB