Team SMG Team SMG
DPC2021Southeast Asia Closed Qualifier Stage2 BO2
0:2
  
ZeroTwo ZeroTwo

실시간 지수

전부 1세트
회사 1X2  핸디캡 주기 언더오버 1X2  핸디캡 주기 언더오버
홈팀 원정팀 홈팀 핸디캡 원정팀 오버 핸디캡 언더 홈팀 원정팀 홈팀 핸디캡 원정팀 오버 핸디캡 언더

팀순위

Team SMG
경기 승(세트) 패(세트) 경기당KDA 경기당 골드 포인트
2 0 1 1 1 3 3.5 2144.0 1
ZeroTwo
경기 승(세트) 패(세트) 경기당KDA 경기당 골드 포인트
1 0 1 0 1 1 3.2 2273.3 1

맞대결

최근
매치 시간 팀 1 스코어 팀 2 결과
매치 시간 팀 1 스코어 팀 2 결과
팀 1 통계 팀 2
팀 1 통계 팀 2

선수 데이터

  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  
  출전  
  승률  
  KDA  
  분당 골드  
  분당 딜량  
  한타참여율  

최근 전적

Team SMG 최근
매치 시간 스코어 상대 결과
2021-01-09 DPC2021Southeast Asia Closed Qualifier Stage2 1:1 Army Geniuses
2021-01-08 DPC2021Southeast Asia Closed Qualifier Stage2 0:2 YG
2021-01-06 DPC2021Southeast Asia Closed Qualifier Stage 1 0:2 Galaxy Racer
2021-01-04 DPC2021Southeast Asia Closed Qualifier Stage 1 0:2 496 Gaming
2021-01-09 DPC2021Southeast Asia Closed Qualifier Stage2 16:23 Army Geniuses
2021-01-09 DPC2021Southeast Asia Closed Qualifier Stage2 39:32 Army Geniuses
2021-01-08 DPC2021Southeast Asia Closed Qualifier Stage2 25:29 YG
2021-01-08 DPC2021Southeast Asia Closed Qualifier Stage2 18:33 YG
2021-01-06 DPC2021Southeast Asia Closed Qualifier Stage 1 12:24 Galaxy Racer
2021-01-06 DPC2021Southeast Asia Closed Qualifier Stage 1 23:46 Galaxy Racer
2021-01-04 DPC2021Southeast Asia Closed Qualifier Stage 1 9:41 496 Gaming
2021-01-04 DPC2021Southeast Asia Closed Qualifier Stage 1 17:47 496 Gaming
ZeroTwo 최근
매치 시간 스코어 상대 결과
2021-01-08 DPC2021Southeast Asia Closed Qualifier Stage2 1:1 YG
2021-01-08 DPC2021Southeast Asia Closed Qualifier Stage2 30:32 YG
2021-01-08 DPC2021Southeast Asia Closed Qualifier Stage2 34:28 YG