FaZe FaZe
IEM Katowice 2021 BO3
2:0
  
OG OG

실시간 지수

전부 1세트
회사 1X2  핸디캡 주기 언더오버 1X2  핸디캡 주기 언더오버
홈팀 원정팀 홈팀 핸디캡 원정팀 오버 핸디캡 언더 홈팀 원정팀 홈팀 핸디캡 원정팀 오버 핸디캡 언더
FaZe 16 FaZe
Mirage
7 OG OG
첫5승
전반전 권총전 승리
9CT
전반전
6T
후반전 권총전 승리
7T
후반전
1CT
83
61
61
데스
83
13
도움
7
78.1
ADR
62.9
맵 BP
1
Inferno 금지 OG
2
FaZe 금지 Overpass
3
Mirage 사용 OG
4
FaZe 사용 Dust2
5
Nuke 금지 OG
6
FaZe 금지 Vertigo
7
Train
일정
나오기
나오기
나오기
나오기
나오기
나오기
mantuu어시스트
나오기
Twistzz(헤드샷) mantuu
Twistzz(헤드샷) valde
brokyAleksib
valde(헤드샷) coldzera
TwistzzISSAA
Twistzz(헤드샷) NBK-
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(15:9)
Aleksib(헤드샷) rain
Aleksib폭탄설치,생존(3:4)
Twistzzmantuu
mantuu(헤드샷) coldzera
NBK-(헤드샷) karrigan
라운드 시작
rain(헤드샷) NBK-
라운드 종료,CT승리스코어(15:8)
NBK-어시스트
Twistzz(헤드샷) ISSAA
NBK-coldzera
Twistzz(헤드샷) valde
coldzeraAleksib
NBK-(헤드샷) broky
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(14:8)
Twistzz(헤드샷) Aleksib
Aleksib(헤드샷) broky
valde어시스트
karriganvalde
brokyNBK-
karriganISSAA
rain(헤드샷) mantuu
라운드 시작
rainAleksib
rainISSAA
rainvalde
Twistzz어시스트
ISSAA(헤드샷) broky
ISSAATwistzz
mantuu어시스트
ISSAA(헤드샷) karrigan
Aleksib(헤드샷) coldzera
coldzeraNBK-
라운드 시작
Twistzz자살
라운드 종료,CT승리스코어(12:8)
coldzera(헤드샷) mantuu
mantuurain
NBK-어시스트
NBK-(헤드샷) broky
karriganvalde
ISSAA어시스트
Twistzz(헤드샷) ISSAA
valde폭탄설치,생존(5:4)
rain(헤드샷) Aleksib
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(12:7)
karrigan폭탄해체
valde어시스트
karriganvalde
karrigan(헤드샷) mantuu
mantuucoldzera
mantuu(헤드샷) rain
rainISSAA
ISSAATwistzz
valde폭탄설치,생존(4:3)
rainAleksib
valdebroky
broky(헤드샷) NBK-
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(11:7)
mantuu폭탄설치,생존(2:3)
rain어시스트
ISSAA(헤드샷) karrigan
coldzeraNBK-
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(11:6)
brokyNBK-
NBK-rain
rain(헤드샷) ISSAA
라운드 종료,CT승리스코어(10:6)
coldzera(헤드샷) valde
karrigan(헤드샷) Aleksib
karrigan(헤드샷) mantuu
karrigan(헤드샷) ISSAA
ISSAA(헤드샷) Twistzz
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(9:6)
karriganISSAA
karrigan(헤드샷) NBK-
coldzera폭탄설치,생존(2:3)
coldzera(헤드샷) mantuu
valderain
valde(헤드샷) broky
rain(헤드샷) Aleksib
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(8:6)
valderain
mantuu(헤드샷) Twistzz
mantuubroky
mantuukarrigan
coldzera(헤드샷) ISSAA
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(8:5)
Twistzzvalde
valderain
valdebroky
Twistzz(헤드샷) mantuu
rain폭탄설치,생존(2:3)
rain(헤드샷) ISSAA
ISSAA(헤드샷) coldzera
ISSAAkarrigan
라운드 시작
broky어시스트
라운드 종료,T승리스코어(7:5)
brokymantuu
mantuucoldzera
Twistzz어시스트
ISSAATwistzz
Twistzz(헤드샷) NBK-
ISSAArain
ISSAA(헤드샷) karrigan
라운드 시작
NBK-broky
NBK-coldzera
rain어시스트
Aleksibrain
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(7:3)
ISSAA폭탄해체
ISSAA(헤드샷) broky
NBK-coldzera
ISSAAkarrigan
ISSAATwistzz
Twistzzvalde
karrigan폭탄설치,생존(3:4)
TwistzzAleksib
Aleksib(헤드샷) rain
Twistzzmantuu
라운드 시작
brokyAleksib
valdebroky
valderain
mantuu(헤드샷) coldzera
karrigan어시스트
Aleksibkarrigan
mantuuTwistzz
라운드 시작
Aleksibbroky
brokyISSAA
Aleksib(헤드샷) Twistzz
broky(헤드샷) NBK-
Aleksibcoldzera
mantuu(헤드샷) karrigan
Aleksibrain
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(7:0)
broky폭탄설치,생존(2:3)
valde(헤드샷) karrigan
karrigan어시스트
coldzeraNBK-
karriganAleksib
NBK-(헤드샷) rain
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(6:0)
rain(헤드샷) mantuu
rain(헤드샷) valde
broky어시스트
Aleksib(헤드샷) broky
rain폭탄설치,생존(3:2)
NBK-(헤드샷) Twistzz
rainNBK-
NBK-coldzera
coldzera(헤드샷) ISSAA
NBK-karrigan
라운드 시작
coldzeramantuu
karriganvalde
coldzera(헤드샷) NBK-
rain폭탄설치,생존(3:5)
coldzera(헤드샷) ISSAA
coldzera(헤드샷) Aleksib
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(4:0)
coldzeravalde
valde어시스트
coldzera폭탄설치,생존(3:5)
Twistzz(헤드샷) ISSAA
Twistzz(헤드샷) NBK-
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(3:0)
broky(헤드샷) Aleksib
karrigan폭탄설치,생존(1:5)
broky(헤드샷) ISSAA
rain(헤드샷) NBK-
rainvalde
karriganmantuu
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(2:0)
karrigan(헤드샷) ISSAA
NBK-어시스트
rain(헤드샷) NBK-
Twistzz(헤드샷) Aleksib
karriganmantuu
rain(헤드샷) valde
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(1:0)
rain어시스트
valde(헤드샷) rain
valde(헤드샷) coldzera
rain(헤드샷) ISSAA
rain(헤드샷) NBK-
rain(헤드샷) mantuu
coldzera(헤드샷) Aleksib
broky폭탄설치,생존(5:4)
karrigan어시스트
라운드 시작
게임시작
rain(헤드샷) mantuu
ISSAA(헤드샷) Twistzz
Twistzz(헤드샷) NBK-
TwistzzNBK-
ISSAA(헤드샷) coldzera
coldzera(헤드샷) NBK-
NBK-(헤드샷) karrigan
coldzera(헤드샷) NBK-
coldzera(헤드샷) NBK-
rain자살
karrigan(헤드샷) NBK-
Twistzz(헤드샷) NBK-
들어가기
coldzera(헤드샷) NBK-
Twistzz(헤드샷) mantuu
NBK-(헤드샷) rain
karrigan(헤드샷) NBK-
NBK-coldzera
coldzeraNBK-
NBK-(헤드샷) Twistzz
Twistzz(헤드샷) NBK-
mantuu어시스트
mantuurain
coldzera(헤드샷) NBK-
들어가기
나오기
Twistzz(헤드샷) NBK-
NBK-(헤드샷) rain
Twistzz(헤드샷) mantuu
coldzera(헤드샷) NBK-
coldzera(헤드샷) mantuu
coldzeraNBK-
coldzera(헤드샷) NBK-
Twistzz(헤드샷) NBK-
NBK-rain
rain(헤드샷) NBK-
rain(헤드샷) NBK-
NBK-(헤드샷) coldzera
Twistzz(헤드샷) NBK-
Twistzz(헤드샷) ISSAA
Twistzz(헤드샷) NBK-
mantuu(헤드샷) karrigan
karrigan(헤드샷) NBK-
karriganmantuu
karrigan(헤드샷) Aleksib
rain자살
coldzera(헤드샷) NBK-
NBK-(헤드샷) rain
rain(헤드샷) NBK-
Twistzz자살
coldzera자살
NBK-Twistzz
coldzera(헤드샷) mantuu
coldzera(헤드샷) Aleksib
coldzera(헤드샷) NBK-
mantuu(헤드샷) rain
Twistzz(헤드샷) NBK-
karrigan어시스트
karriganNBK-
NBK-어시스트
Twistzz(헤드샷) ruggah
karrigan(헤드샷) NBK-
karrigan(헤드샷) mantuu
ruggah어시스트
coldzeraruggah
NBK-broky
NBK-coldzera
NBK-rain
rainruggah
coldzeraNBK-
NBK-Twistzz
NBK-(헤드샷) rain
들어가기
ruggahkarrigan
Twistzz(헤드샷) mantuu
broky어시스트
ruggah자살
coldzeraNBK-
broky(헤드샷) Twistzz
coldzerabroky
들어가기
들어가기
coldzeramantuu
mantuu(헤드샷) karrigan
Twistzz(헤드샷) ruggah
ruggahcoldzera
coldzeraruggah
coldzera(헤드샷) mantuu
ISSAA자살
ruggah자살
coldzera(헤드샷) ruggah
ruggahcoldzera
나오기
coldzeraruggah
나오기
ruggah(헤드샷) coldzera
ruggahISSAA
coldzera(헤드샷) ruggah
coldzera(헤드샷) ruggah
들어가기
ruggahcoldzera
들어가기
coldzera(헤드샷) ruggah
들어가기
들어가기
들어가기
들어가기
들어가기
라운드 시작
게임시작
들어가기
들어가기
라운드 시작
나오기
나오기
나오기
나오기
나오기
나오기
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(16:7)
Twistzz폭탄설치,생존(1:2)
brokyNBK-
valde어시스트
Twistzz(헤드샷) ISSAA
ISSAAcoldzera
coldzera(헤드샷) mantuu
mantuurain
valde(헤드샷) karrigan
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(15:7)
broky(헤드샷) NBK-
valde어시스트
coldzeravalde
coldzera(헤드샷) mantuu
mantuuTwistzz
Twistzz폭탄설치,생존(3:4)
ISSAA어시스트
coldzeraISSAA
mantuurain
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(14:7)
rainISSAA
broky폭탄설치,생존(2:3)
karriganAleksib
AleksibTwistzz
Aleksibcoldzera
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(13:7)
rain폭탄설치,생존(4:5)
broky(헤드샷) Aleksib
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(12:7)
ISSAA폭탄해체
valde(헤드샷) coldzera
Aleksibbroky
mantuu(헤드샷) Twistzz
Aleksibrain
valdekarrigan
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(12:6)
coldzera폭탄설치,생존(1:4)
broky(헤드샷) Aleksib
mantuu어시스트
rain(헤드샷) valde
karrigan(헤드샷) NBK-
mantuu(헤드샷) Twistzz
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(11:6)
coldzera폭탄설치,생존(2:4)
brokyAleksib
Twistzz(헤드샷) NBK-
broky(헤드샷) valde
mantuu(헤드샷) rain
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(10:6)
broky(헤드샷) Aleksib
Aleksib어시스트
brokyNBK-
broky(헤드샷) valde
karrigan폭탄설치,생존(4:4)
rain(헤드샷) ISSAA
ISSAA(헤드샷) coldzera
라운드 시작
Aleksibcoldzera
ISSAA(헤드샷) karrigan
Twistzz어시스트
ISSAA(헤드샷) Twistzz
ISSAA(헤드샷) broky
brokyNBK-
valde어시스트
brokyvalde
brokymantuu
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(9:5)
TwistzzISSAA
ISSAA(헤드샷) broky
karrigan(헤드샷) mantuu
ISSAA(헤드샷) rain
valde어시스트
Twistzz(헤드샷) valde
TwistzzNBK-
coldzera(헤드샷) Aleksib
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(8:5)
karrigan폭탄해체
karriganAleksib
Aleksib어시스트
Aleksib폭탄설치,생존(1:1)
Aleksib(헤드샷) coldzera
karriganNBK-
karrigan(헤드샷) mantuu
NBK-(헤드샷) Twistzz
coldzeravalde
valdebroky
Twistzz(헤드샷) ISSAA
ISSAA(헤드샷) rain
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(7:5)
brokymantuu
Twistzz(헤드샷) Aleksib
Twistzzvalde
brokyISSAA
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(6:5)
coldzeramantuu
mantuurain
valde(헤드샷) Twistzz
TwistzzISSAA
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(6:4)
NBK-폭탄설치,생존(2:3)
broky어시스트
ISSAAbroky
NBK-(헤드샷) karrigan
karrigan어시스트
karrigan(헤드샷) Aleksib
brokyvalde
ISSAA(헤드샷) coldzera
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(6:3)
valdecoldzera
mantuu(헤드샷) broky
AleksibTwistzz
NBK-rain
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(6:2)
mantuucoldzera
karrigan어시스트
ISSAAkarrigan
karrigan(헤드샷) Aleksib
coldzera(헤드샷) NBK-
Aleksib(헤드샷) Twistzz
mantuubroky
NBK-(헤드샷) rain
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(6:1)
NBK-어시스트
NBK-(헤드샷) Twistzz
brokyISSAA
rainAleksib
Twistzzvalde
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(5:1)
Twistzz어시스트
Twistzz(헤드샷) mantuu
valde(헤드샷) karrigan
Twistzz(헤드샷) ISSAA
Twistzz(헤드샷) Aleksib
valdebroky
ISSAA(헤드샷) rain
TwistzzNBK-
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(5:0)
karriganvalde
karrigan(헤드샷) Aleksib
karriganISSAA
valde(헤드샷) broky
brokymantuu
brokyNBK-
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(4:0)
coldzera(헤드샷) mantuu
mantuukarrigan
rain(헤드샷) ISSAA
Twistzz(헤드샷) valde
Twistzz(헤드샷) Aleksib
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(3:0)
coldzeravalde
NBK-어시스트
Twistzz(헤드샷) ISSAA
mantuu어시스트
Twistzzmantuu
rain(헤드샷) Aleksib
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(2:0)
NBK-어시스트
karrigan(헤드샷) NBK-
ISSAArain
coldzeravalde
valdeTwistzz
Twistzz(헤드샷) mantuu
Twistzz(헤드샷) Aleksib
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(1:0)
broky폭탄해체
Twistzz(헤드샷) NBK-
Twistzz(헤드샷) Aleksib
NBK-(헤드샷) rain
rain(헤드샷) mantuu
mantuu폭탄설치,생존(3:3)
karrigan어시스트
NBK-karrigan
karrigan(헤드샷) ISSAA
mantuu(헤드샷) coldzera
coldzera(헤드샷) valde
라운드 시작
게임시작
라운드 종료,CT승리스코어(1:0)
rain(헤드샷) mantuu
mantuu(헤드샷) coldzera
coldzera(헤드샷) ISSAA
coldzeraNBK-
coldzera(헤드샷) mantuu
coldzeraNBK-
coldzera(헤드샷) NBK-
coldzeraNBK-
coldzera(헤드샷) NBK-
NBK-Twistzz
들어가기
coldzera(헤드샷) NBK-
Twistzz(헤드샷) NBK-
NBK-(헤드샷) broky
Twistzz(헤드샷) NBK-
Twistzz(헤드샷) NBK-
NBK-rain
rain(헤드샷) NBK-
brokyNBK-
broky(헤드샷) NBK-
NBK-coldzera
coldzera(헤드샷) NBK-
coldzera(헤드샷) NBK-
Twistzz자살
coldzera(헤드샷) NBK-
NBK-(헤드샷) Twistzz
Twistzz(헤드샷) Aleksib
coldzeraNBK-
나오기
Twistzz(헤드샷) NBK-
ISSAA자살
Twistzz(헤드샷) Aleksib
Twistzz(헤드샷) NBK-
Twistzz(헤드샷) NBK-
Twistzz(헤드샷) Aleksib
broky(헤드샷) NBK-
broky(헤드샷) NBK-
NBK-(헤드샷) rain
broky(헤드샷) Aleksib
broky(헤드샷) NBK-
broky(헤드샷) NBK-
broky(헤드샷) NBK-
broky(헤드샷) NBK-
broky(헤드샷) Aleksib
TwistzzNBK-
broky(헤드샷) NBK-
Twistzz(헤드샷) Aleksib
Twistzz(헤드샷) NBK-
Twistzz(헤드샷) Aleksib
broky(헤드샷) Aleksib
rain(헤드샷) Aleksib
Twistzz(헤드샷) Aleksib
Twistzz(헤드샷) mantuu
ruggah자살
rainruggah
ruggah(헤드샷) broky
ruggahTwistzz
ruggah자살
broky(헤드샷) Aleksib
broky(헤드샷) ruggah
Twistzz(헤드샷) ruggah
Twistzz(헤드샷) Aleksib
broky(헤드샷) ruggah
broky(헤드샷) Aleksib
Twistzzruggah
karriganruggah
Twistzz(헤드샷) ruggah
Twistzz(헤드샷) NBK-
NBK-broky
ruggah(헤드샷) broky
ruggah(헤드샷) Twistzz
NBK-(헤드샷) karrigan
NBK-rain
ruggah자살
TwistzzNBK-
broky(헤드샷) ruggah
broky(헤드샷) mantuu
mantuu(헤드샷) karrigan
mantuu(헤드샷) rain
rain(헤드샷) ruggah
Twistzz자살
ruggah(헤드샷) Twistzz
mantuu어시스트
Twistzz(헤드샷) mantuu
rainruggah
rain(헤드샷) mantuu
mantuu(헤드샷) Twistzz
broky자살
karrigan(헤드샷) valde
valdebroky
rain자살
broky(헤드샷) mantuu
Twistzz어시스트
valde(헤드샷) Twistzz
Twistzz(헤드샷) ruggah
valde(헤드샷) rain
karrigan자살
valderain
Twistzz자살
valde(헤드샷) karrigan
valde(헤드샷) Twistzz
Twistzz(헤드샷) mantuu
mantuu(헤드샷) broky
karriganruggah
ruggah(헤드샷) rain
ruggah(헤드샷) Twistzz
Twistzz(헤드샷) mantuu
mantuu(헤드샷) broky
mantuu(헤드샷) rain
mantuu(헤드샷) karrigan
rain(헤드샷) ruggah
ruggahTwistzz
karriganNBK-
karriganAleksib
karriganmantuu
Twistzz자살
ruggahbroky
mantuuTwistzz
mantuu(헤드샷) rain
ruggahbroky
rain(헤드샷) NBK-
rain(헤드샷) Aleksib
Twistzzmantuu
brokymantuu
mantuu자살
Twistzz(헤드샷) mantuu
mantuurain
rain(헤드샷) ruggah
ruggahbroky
Twistzzmantuu
broky(헤드샷) valde
mantuurain
Twistzz(헤드샷) ruggah
ruggah(헤드샷) broky
Twistzz(헤드샷) mantuu
mantuuTwistzz
mantuu(헤드샷) rain
ruggah자살
Twistzz(헤드샷) ruggah
Twistzzmantuu
Twistzz(헤드샷) ruggah
mantuu자살
ruggah(헤드샷) rain
rain(헤드샷) mantuu
ruggahbroky
brokymantuu
mantuu(헤드샷) Twistzz
Twistzz(헤드샷) mantuu
brokyruggah
ruggahrain
rainmantuu
mantuu자살
ruggah어시스트
Twistzz(헤드샷) ruggah
rain(헤드샷) mantuu
rainruggah
rain(헤드샷) mantuu
mantuu(헤드샷) broky
Twistzz자살
ruggahTwistzz
ruggah(헤드샷) rain
rain(헤드샷) mantuu
mantuu(헤드샷) broky
ruggah어시스트
rain(헤드샷) ruggah
Twistzzmantuu
mantuu(헤드샷) rain
Twistzz(헤드샷) Aleksib
들어가기
mantuu어시스트
rainmantuu
ruggah자살
Twistzz(헤드샷) ruggah
ruggah(헤드샷) Twistzz
Twistzzruggah
들어가기
Twistzz(헤드샷) ruggah
ruggah(헤드샷) Twistzz
들어가기
Twistzz자살
Aleksib(헤드샷) Twistzz
ruggah(헤드샷) Twistzz
들어가기
Twistzz(헤드샷) ruggah
ruggah(헤드샷) Twistzz
Twistzz(헤드샷) Aleksib
Twistzz(헤드샷) Aleksib
Aleksib(헤드샷) karrigan
Aleksib(헤드샷) coldzera
Aleksib(헤드샷) Twistzz
Aleksib(헤드샷) karrigan
Aleksib(헤드샷) coldzera
Aleksib(헤드샷) Twistzz
Aleksib(헤드샷) karrigan
Aleksib(헤드샷) coldzera
Aleksib(헤드샷) karrigan
들어가기
들어가기
들어가기
들어가기
들어가기
들어가기
라운드 시작
게임시작
ruggah자살
들어가기
나오기
라운드 시작
게임시작
들어가기
나오기
라운드 시작
게임시작
들어가기
나오기
들어가기
@ptepterek자살
라운드 시작
게임시작
들어가기
라운드 시작
나오기
들어가기
라운드 시작
비교
 • 위치
 • 선수
 • K/D/A
 • KPR
 • DPR
 • KAST
 • HS%
 • ADR
 • K-D
 • Rating
 • IMPACT
 • 홈팀
 • 7/13/6
 • 0.30
 • 0.57
 • 65.2%
 • 5
  71.4%
 • 50.2
 • -6
 • 0.68
 • 0.27
 • 원정팀
 • 9/18/3
 • 0.39
 • 0.78
 • 43.5%
 • 7
  77.8%
 • 54.7
 • -9
 • 0.63
 • 0.67
 • 홈팀
 • 14/14/3
 • 0.61
 • 0.61
 • 69.6%
 • 6
  42.9%
 • 63.2
 • 0
 • 0.95
 • 0.84
 • 원정팀
 • 14/16/0
 • 0.61
 • 0.70
 • 60.9%
 • 7
  50.0%
 • 66.6
 • -2
 • 1.01
 • 1.24
 • 홈팀
 • 24/14/3
 • 1.04
 • 0.61
 • 78.3%
 • 16
  66.7%
 • 122.3
 • 10
 • 1.73
 • 1.84
 • 원정팀
 • 9/19/7
 • 0.39
 • 0.83
 • 52.2%
 • 3
  33.3%
 • 60.3
 • -10
 • 0.64
 • 0.62
 • 홈팀
 • 25/10/1
 • 1.09
 • 0.43
 • 73.9%
 • 7
  28.0%
 • 90.3
 • 15
 • 1.58
 • 1.55
 • 원정팀
 • 14/16/1
 • 0.61
 • 0.70
 • 60.9%
 • 6
  42.9%
 • 67.3
 • -2
 • 0.94
 • 0.79
 • 홈팀
 • 13/10/4
 • 0.57
 • 0.43
 • 78.3%
 • 8
  61.5%
 • 64.7
 • 3
 • 1.04
 • 0.56
 • 원정팀
 • 15/14/1
 • 0.65
 • 0.61
 • 73.9%
 • 11
  73.3%
 • 65.7
 • 1
 • 1.13
 • 1.06
FaZe 16 FaZe
Dust2
9 OG OG
첫5승
전반전 권총전 승리
9T
전반전
6CT
후반전 권총전 승리
7CT
후반전
3T
94
68
69
데스
94
11
도움
14
79.6
ADR
62.8
맵 BP
1
Inferno 금지 OG
2
FaZe 금지 Overpass
3
Mirage 사용 OG
4
FaZe 사용 Dust2
5
Nuke 금지 OG
6
FaZe 금지 Vertigo
7
Train
일정
나오기
나오기
나오기
나오기
나오기
나오기
mantuu어시스트
나오기
Twistzz(헤드샷) mantuu
Twistzz(헤드샷) valde
brokyAleksib
valde(헤드샷) coldzera
TwistzzISSAA
Twistzz(헤드샷) NBK-
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(15:9)
Aleksib(헤드샷) rain
Aleksib폭탄설치,생존(3:4)
Twistzzmantuu
mantuu(헤드샷) coldzera
NBK-(헤드샷) karrigan
라운드 시작
rain(헤드샷) NBK-
라운드 종료,CT승리스코어(15:8)
NBK-어시스트
Twistzz(헤드샷) ISSAA
NBK-coldzera
Twistzz(헤드샷) valde
coldzeraAleksib
NBK-(헤드샷) broky
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(14:8)
Twistzz(헤드샷) Aleksib
Aleksib(헤드샷) broky
valde어시스트
karriganvalde
brokyNBK-
karriganISSAA
rain(헤드샷) mantuu
라운드 시작
rainAleksib
rainISSAA
rainvalde
Twistzz어시스트
ISSAA(헤드샷) broky
ISSAATwistzz
mantuu어시스트
ISSAA(헤드샷) karrigan
Aleksib(헤드샷) coldzera
coldzeraNBK-
라운드 시작
Twistzz자살
라운드 종료,CT승리스코어(12:8)
coldzera(헤드샷) mantuu
mantuurain
NBK-어시스트
NBK-(헤드샷) broky
karriganvalde
ISSAA어시스트
Twistzz(헤드샷) ISSAA
valde폭탄설치,생존(5:4)
rain(헤드샷) Aleksib
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(12:7)
karrigan폭탄해체
valde어시스트
karriganvalde
karrigan(헤드샷) mantuu
mantuucoldzera
mantuu(헤드샷) rain
rainISSAA
ISSAATwistzz
valde폭탄설치,생존(4:3)
rainAleksib
valdebroky
broky(헤드샷) NBK-
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(11:7)
mantuu폭탄설치,생존(2:3)
rain어시스트
ISSAA(헤드샷) karrigan
coldzeraNBK-
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(11:6)
brokyNBK-
NBK-rain
rain(헤드샷) ISSAA
라운드 종료,CT승리스코어(10:6)
coldzera(헤드샷) valde
karrigan(헤드샷) Aleksib
karrigan(헤드샷) mantuu
karrigan(헤드샷) ISSAA
ISSAA(헤드샷) Twistzz
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(9:6)
karriganISSAA
karrigan(헤드샷) NBK-
coldzera폭탄설치,생존(2:3)
coldzera(헤드샷) mantuu
valderain
valde(헤드샷) broky
rain(헤드샷) Aleksib
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(8:6)
valderain
mantuu(헤드샷) Twistzz
mantuubroky
mantuukarrigan
coldzera(헤드샷) ISSAA
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(8:5)
Twistzzvalde
valderain
valdebroky
Twistzz(헤드샷) mantuu
rain폭탄설치,생존(2:3)
rain(헤드샷) ISSAA
ISSAA(헤드샷) coldzera
ISSAAkarrigan
라운드 시작
broky어시스트
라운드 종료,T승리스코어(7:5)
brokymantuu
mantuucoldzera
Twistzz어시스트
ISSAATwistzz
Twistzz(헤드샷) NBK-
ISSAArain
ISSAA(헤드샷) karrigan
라운드 시작
NBK-broky
NBK-coldzera
rain어시스트
Aleksibrain
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(7:3)
ISSAA폭탄해체
ISSAA(헤드샷) broky
NBK-coldzera
ISSAAkarrigan
ISSAATwistzz
Twistzzvalde
karrigan폭탄설치,생존(3:4)
TwistzzAleksib
Aleksib(헤드샷) rain
Twistzzmantuu
라운드 시작
brokyAleksib
valdebroky
valderain
mantuu(헤드샷) coldzera
karrigan어시스트
Aleksibkarrigan
mantuuTwistzz
라운드 시작
Aleksibbroky
brokyISSAA
Aleksib(헤드샷) Twistzz
broky(헤드샷) NBK-
Aleksibcoldzera
mantuu(헤드샷) karrigan
Aleksibrain
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(7:0)
broky폭탄설치,생존(2:3)
valde(헤드샷) karrigan
karrigan어시스트
coldzeraNBK-
karriganAleksib
NBK-(헤드샷) rain
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(6:0)
rain(헤드샷) mantuu
rain(헤드샷) valde
broky어시스트
Aleksib(헤드샷) broky
rain폭탄설치,생존(3:2)
NBK-(헤드샷) Twistzz
rainNBK-
NBK-coldzera
coldzera(헤드샷) ISSAA
NBK-karrigan
라운드 시작
coldzeramantuu
karriganvalde
coldzera(헤드샷) NBK-
rain폭탄설치,생존(3:5)
coldzera(헤드샷) ISSAA
coldzera(헤드샷) Aleksib
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(4:0)
coldzeravalde
valde어시스트
coldzera폭탄설치,생존(3:5)
Twistzz(헤드샷) ISSAA
Twistzz(헤드샷) NBK-
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(3:0)
broky(헤드샷) Aleksib
karrigan폭탄설치,생존(1:5)
broky(헤드샷) ISSAA
rain(헤드샷) NBK-
rainvalde
karriganmantuu
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(2:0)
karrigan(헤드샷) ISSAA
NBK-어시스트
rain(헤드샷) NBK-
Twistzz(헤드샷) Aleksib
karriganmantuu
rain(헤드샷) valde
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(1:0)
rain어시스트
valde(헤드샷) rain
valde(헤드샷) coldzera
rain(헤드샷) ISSAA
rain(헤드샷) NBK-
rain(헤드샷) mantuu
coldzera(헤드샷) Aleksib
broky폭탄설치,생존(5:4)
karrigan어시스트
라운드 시작
게임시작
rain(헤드샷) mantuu
ISSAA(헤드샷) Twistzz
Twistzz(헤드샷) NBK-
TwistzzNBK-
ISSAA(헤드샷) coldzera
coldzera(헤드샷) NBK-
NBK-(헤드샷) karrigan
coldzera(헤드샷) NBK-
coldzera(헤드샷) NBK-
rain자살
karrigan(헤드샷) NBK-
Twistzz(헤드샷) NBK-
들어가기
coldzera(헤드샷) NBK-
Twistzz(헤드샷) mantuu
NBK-(헤드샷) rain
karrigan(헤드샷) NBK-
NBK-coldzera
coldzeraNBK-
NBK-(헤드샷) Twistzz
Twistzz(헤드샷) NBK-
mantuu어시스트
mantuurain
coldzera(헤드샷) NBK-
들어가기
나오기
Twistzz(헤드샷) NBK-
NBK-(헤드샷) rain
Twistzz(헤드샷) mantuu
coldzera(헤드샷) NBK-
coldzera(헤드샷) mantuu
coldzeraNBK-
coldzera(헤드샷) NBK-
Twistzz(헤드샷) NBK-
NBK-rain
rain(헤드샷) NBK-
rain(헤드샷) NBK-
NBK-(헤드샷) coldzera
Twistzz(헤드샷) NBK-
Twistzz(헤드샷) ISSAA
Twistzz(헤드샷) NBK-
mantuu(헤드샷) karrigan
karrigan(헤드샷) NBK-
karriganmantuu
karrigan(헤드샷) Aleksib
rain자살
coldzera(헤드샷) NBK-
NBK-(헤드샷) rain
rain(헤드샷) NBK-
Twistzz자살
coldzera자살
NBK-Twistzz
coldzera(헤드샷) mantuu
coldzera(헤드샷) Aleksib
coldzera(헤드샷) NBK-
mantuu(헤드샷) rain
Twistzz(헤드샷) NBK-
karrigan어시스트
karriganNBK-
NBK-어시스트
Twistzz(헤드샷) ruggah
karrigan(헤드샷) NBK-
karrigan(헤드샷) mantuu
ruggah어시스트
coldzeraruggah
NBK-broky
NBK-coldzera
NBK-rain
rainruggah
coldzeraNBK-
NBK-Twistzz
NBK-(헤드샷) rain
들어가기
ruggahkarrigan
Twistzz(헤드샷) mantuu
broky어시스트
ruggah자살
coldzeraNBK-
broky(헤드샷) Twistzz
coldzerabroky
들어가기
들어가기
coldzeramantuu
mantuu(헤드샷) karrigan
Twistzz(헤드샷) ruggah
ruggahcoldzera
coldzeraruggah
coldzera(헤드샷) mantuu
ISSAA자살
ruggah자살
coldzera(헤드샷) ruggah
ruggahcoldzera
나오기
coldzeraruggah
나오기
ruggah(헤드샷) coldzera
ruggahISSAA
coldzera(헤드샷) ruggah
coldzera(헤드샷) ruggah
들어가기
ruggahcoldzera
들어가기
coldzera(헤드샷) ruggah
들어가기
들어가기
들어가기
들어가기
들어가기
라운드 시작
게임시작
들어가기
들어가기
라운드 시작
나오기
나오기
나오기
나오기
나오기
나오기
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(16:7)
Twistzz폭탄설치,생존(1:2)
brokyNBK-
valde어시스트
Twistzz(헤드샷) ISSAA
ISSAAcoldzera
coldzera(헤드샷) mantuu
mantuurain
valde(헤드샷) karrigan
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(15:7)
broky(헤드샷) NBK-
valde어시스트
coldzeravalde
coldzera(헤드샷) mantuu
mantuuTwistzz
Twistzz폭탄설치,생존(3:4)
ISSAA어시스트
coldzeraISSAA
mantuurain
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(14:7)
rainISSAA
broky폭탄설치,생존(2:3)
karriganAleksib
AleksibTwistzz
Aleksibcoldzera
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(13:7)
rain폭탄설치,생존(4:5)
broky(헤드샷) Aleksib
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(12:7)
ISSAA폭탄해체
valde(헤드샷) coldzera
Aleksibbroky
mantuu(헤드샷) Twistzz
Aleksibrain
valdekarrigan
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(12:6)
coldzera폭탄설치,생존(1:4)
broky(헤드샷) Aleksib
mantuu어시스트
rain(헤드샷) valde
karrigan(헤드샷) NBK-
mantuu(헤드샷) Twistzz
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(11:6)
coldzera폭탄설치,생존(2:4)
brokyAleksib
Twistzz(헤드샷) NBK-
broky(헤드샷) valde
mantuu(헤드샷) rain
라운드 시작
라운드 종료,T승리스코어(10:6)
broky(헤드샷) Aleksib
Aleksib어시스트
brokyNBK-
broky(헤드샷) valde
karrigan폭탄설치,생존(4:4)
rain(헤드샷) ISSAA
ISSAA(헤드샷) coldzera
라운드 시작
Aleksibcoldzera
ISSAA(헤드샷) karrigan
Twistzz어시스트
ISSAA(헤드샷) Twistzz
ISSAA(헤드샷) broky
brokyNBK-
valde어시스트
brokyvalde
brokymantuu
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(9:5)
TwistzzISSAA
ISSAA(헤드샷) broky
karrigan(헤드샷) mantuu
ISSAA(헤드샷) rain
valde어시스트
Twistzz(헤드샷) valde
TwistzzNBK-
coldzera(헤드샷) Aleksib
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(8:5)
karrigan폭탄해체
karriganAleksib
Aleksib어시스트
Aleksib폭탄설치,생존(1:1)
Aleksib(헤드샷) coldzera
karriganNBK-
karrigan(헤드샷) mantuu
NBK-(헤드샷) Twistzz
coldzeravalde
valdebroky
Twistzz(헤드샷) ISSAA
ISSAA(헤드샷) rain
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(7:5)
brokymantuu
Twistzz(헤드샷) Aleksib
Twistzzvalde
brokyISSAA
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(6:5)
coldzeramantuu
mantuurain
valde(헤드샷) Twistzz
TwistzzISSAA
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(6:4)
NBK-폭탄설치,생존(2:3)
broky어시스트
ISSAAbroky
NBK-(헤드샷) karrigan
karrigan어시스트
karrigan(헤드샷) Aleksib
brokyvalde
ISSAA(헤드샷) coldzera
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(6:3)
valdecoldzera
mantuu(헤드샷) broky
AleksibTwistzz
NBK-rain
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(6:2)
mantuucoldzera
karrigan어시스트
ISSAAkarrigan
karrigan(헤드샷) Aleksib
coldzera(헤드샷) NBK-
Aleksib(헤드샷) Twistzz
mantuubroky
NBK-(헤드샷) rain
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(6:1)
NBK-어시스트
NBK-(헤드샷) Twistzz
brokyISSAA
rainAleksib
Twistzzvalde
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(5:1)
Twistzz어시스트
Twistzz(헤드샷) mantuu
valde(헤드샷) karrigan
Twistzz(헤드샷) ISSAA
Twistzz(헤드샷) Aleksib
valdebroky
ISSAA(헤드샷) rain
TwistzzNBK-
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(5:0)
karriganvalde
karrigan(헤드샷) Aleksib
karriganISSAA
valde(헤드샷) broky
brokymantuu
brokyNBK-
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(4:0)
coldzera(헤드샷) mantuu
mantuukarrigan
rain(헤드샷) ISSAA
Twistzz(헤드샷) valde
Twistzz(헤드샷) Aleksib
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(3:0)
coldzeravalde
NBK-어시스트
Twistzz(헤드샷) ISSAA
mantuu어시스트
Twistzzmantuu
rain(헤드샷) Aleksib
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(2:0)
NBK-어시스트
karrigan(헤드샷) NBK-
ISSAArain
coldzeravalde
valdeTwistzz
Twistzz(헤드샷) mantuu
Twistzz(헤드샷) Aleksib
라운드 시작
라운드 종료,CT승리스코어(1:0)
broky폭탄해체
Twistzz(헤드샷) NBK-
Twistzz(헤드샷) Aleksib
NBK-(헤드샷) rain
rain(헤드샷) mantuu
mantuu폭탄설치,생존(3:3)
karrigan어시스트
NBK-karrigan
karrigan(헤드샷) ISSAA
mantuu(헤드샷) coldzera
coldzera(헤드샷) valde
라운드 시작
게임시작
라운드 종료,CT승리스코어(1:0)
rain(헤드샷) mantuu
mantuu(헤드샷) coldzera
coldzera(헤드샷) ISSAA
coldzeraNBK-
coldzera(헤드샷) mantuu
coldzeraNBK-
coldzera(헤드샷) NBK-
coldzeraNBK-
coldzera(헤드샷) NBK-
NBK-Twistzz
들어가기
coldzera(헤드샷) NBK-
Twistzz(헤드샷) NBK-
NBK-(헤드샷) broky
Twistzz(헤드샷) NBK-
Twistzz(헤드샷) NBK-
NBK-rain
rain(헤드샷) NBK-
brokyNBK-
broky(헤드샷) NBK-
NBK-coldzera
coldzera(헤드샷) NBK-
coldzera(헤드샷) NBK-
Twistzz자살
coldzera(헤드샷) NBK-
NBK-(헤드샷) Twistzz
Twistzz(헤드샷) Aleksib
coldzeraNBK-
나오기
Twistzz(헤드샷) NBK-
ISSAA자살
Twistzz(헤드샷) Aleksib
Twistzz(헤드샷) NBK-
Twistzz(헤드샷) NBK-
Twistzz(헤드샷) Aleksib
broky(헤드샷) NBK-
broky(헤드샷) NBK-
NBK-(헤드샷) rain
broky(헤드샷) Aleksib
broky(헤드샷) NBK-
broky(헤드샷) NBK-
broky(헤드샷) NBK-
broky(헤드샷) NBK-
broky(헤드샷) Aleksib
TwistzzNBK-
broky(헤드샷) NBK-
Twistzz(헤드샷) Aleksib
Twistzz(헤드샷) NBK-
Twistzz(헤드샷) Aleksib
broky(헤드샷) Aleksib
rain(헤드샷) Aleksib
Twistzz(헤드샷) Aleksib
Twistzz(헤드샷) mantuu
ruggah자살
rainruggah
ruggah(헤드샷) broky
ruggahTwistzz
ruggah자살
broky(헤드샷) Aleksib
broky(헤드샷) ruggah
Twistzz(헤드샷) ruggah
Twistzz(헤드샷) Aleksib
broky(헤드샷) ruggah
broky(헤드샷) Aleksib
Twistzzruggah
karriganruggah
Twistzz(헤드샷) ruggah
Twistzz(헤드샷) NBK-
NBK-broky
ruggah(헤드샷) broky
ruggah(헤드샷) Twistzz
NBK-(헤드샷) karrigan
NBK-rain
ruggah자살
TwistzzNBK-
broky(헤드샷) ruggah
broky(헤드샷) mantuu
mantuu(헤드샷) karrigan
mantuu(헤드샷) rain
rain(헤드샷) ruggah
Twistzz자살
ruggah(헤드샷) Twistzz
mantuu어시스트
Twistzz(헤드샷) mantuu
rainruggah
rain(헤드샷) mantuu
mantuu(헤드샷) Twistzz
broky자살
karrigan(헤드샷) valde
valdebroky
rain자살
broky(헤드샷) mantuu
Twistzz어시스트
valde(헤드샷) Twistzz
Twistzz(헤드샷) ruggah
valde(헤드샷) rain
karrigan자살
valderain
Twistzz자살
valde(헤드샷) karrigan
valde(헤드샷) Twistzz
Twistzz(헤드샷) mantuu
mantuu(헤드샷) broky
karriganruggah
ruggah(헤드샷) rain
ruggah(헤드샷) Twistzz
Twistzz(헤드샷) mantuu
mantuu(헤드샷) broky
mantuu(헤드샷) rain
mantuu(헤드샷) karrigan
rain(헤드샷) ruggah
ruggahTwistzz
karriganNBK-
karriganAleksib
karriganmantuu
Twistzz자살
ruggahbroky
mantuuTwistzz
mantuu(헤드샷) rain
ruggahbroky
rain(헤드샷) NBK-
rain(헤드샷) Aleksib
Twistzzmantuu
brokymantuu
mantuu자살
Twistzz(헤드샷) mantuu
mantuurain
rain(헤드샷) ruggah
ruggahbroky
Twistzzmantuu
broky(헤드샷) valde
mantuurain
Twistzz(헤드샷) ruggah
ruggah(헤드샷) broky
Twistzz(헤드샷) mantuu
mantuuTwistzz
mantuu(헤드샷) rain
ruggah자살
Twistzz(헤드샷) ruggah
Twistzzmantuu
Twistzz(헤드샷) ruggah
mantuu자살
ruggah(헤드샷) rain
rain(헤드샷) mantuu
ruggahbroky
brokymantuu
mantuu(헤드샷) Twistzz
Twistzz(헤드샷) mantuu
brokyruggah
ruggahrain
rainmantuu
mantuu자살
ruggah어시스트
Twistzz(헤드샷) ruggah
rain(헤드샷) mantuu
rainruggah
rain(헤드샷) mantuu
mantuu(헤드샷) broky
Twistzz자살
ruggahTwistzz
ruggah(헤드샷) rain
rain(헤드샷) mantuu
mantuu(헤드샷) broky
ruggah어시스트
rain(헤드샷) ruggah
Twistzzmantuu
mantuu(헤드샷) rain
Twistzz(헤드샷) Aleksib
들어가기
mantuu어시스트
rainmantuu
ruggah자살
Twistzz(헤드샷) ruggah
ruggah(헤드샷) Twistzz
Twistzzruggah
들어가기
Twistzz(헤드샷) ruggah
ruggah(헤드샷) Twistzz
들어가기
Twistzz자살
Aleksib(헤드샷) Twistzz
ruggah(헤드샷) Twistzz
들어가기
Twistzz(헤드샷) ruggah
ruggah(헤드샷) Twistzz
Twistzz(헤드샷) Aleksib
Twistzz(헤드샷) Aleksib
Aleksib(헤드샷) karrigan
Aleksib(헤드샷) coldzera
Aleksib(헤드샷) Twistzz
Aleksib(헤드샷) karrigan
Aleksib(헤드샷) coldzera
Aleksib(헤드샷) Twistzz
Aleksib(헤드샷) karrigan
Aleksib(헤드샷) coldzera
Aleksib(헤드샷) karrigan
들어가기
들어가기
들어가기
들어가기
들어가기
들어가기
라운드 시작
게임시작
ruggah자살
들어가기
나오기
라운드 시작
게임시작
들어가기
나오기
라운드 시작
게임시작
들어가기
나오기
들어가기
@ptepterek자살
라운드 시작
게임시작
들어가기
라운드 시작
나오기
들어가기
라운드 시작
비교
 • 위치
 • 선수
 • K/D/A
 • KPR
 • DPR
 • KAST
 • HS%
 • ADR
 • K-D
 • Rating
 • IMPACT
 • 홈팀
 • 26/15/4
 • 1.04
 • 0.60
 • 72.0%
 • 17
  65.4%
 • 109.6
 • 11
 • 1.72
 • 2.30
 • 원정팀
 • 14/20/2
 • 0.56
 • 0.80
 • 68.0%
 • 6
  42.9%
 • 66.2
 • -6
 • 0.88
 • 0.93
 • 홈팀
 • 16/14/5
 • 0.64
 • 0.56
 • 76.0%
 • 10
  62.5%
 • 64.2
 • 2
 • 1.13
 • 0.95
 • 원정팀
 • 12/18/6
 • 0.48
 • 0.72
 • 68.0%
 • 5
  41.7%
 • 66.8
 • -6
 • 0.81
 • 0.55
 • 홈팀
 • 19/11/2
 • 0.76
 • 0.44
 • 76.0%
 • 12
  63.2%
 • 82.9
 • 8
 • 1.37
 • 1.33
 • 원정팀
 • 14/19/5
 • 0.56
 • 0.76
 • 68.0%
 • 7
  50.0%
 • 64.4
 • -5
 • 0.84
 • 0.88
 • 홈팀
 • 15/15/11
 • 0.60
 • 0.60
 • 76.0%
 • 7
  46.7%
 • 77.4
 • 0
 • 1.11
 • 0.83
 • 원정팀
 • 13/19/2
 • 0.52
 • 0.76
 • 48.0%
 • 6
  46.2%
 • 56.1
 • -6
 • 0.66
 • 0.62
 • 홈팀
 • 18/14/1
 • 0.72
 • 0.56
 • 56.0%
 • 7
  38.9%
 • 63.8
 • 4
 • 1.06
 • 1.34
 • 원정팀
 • 15/18/3
 • 0.60
 • 0.72
 • 56.0%
 • 7
  46.7%
 • 60.6
 • -3
 • 0.83
 • 0.94